Projekt ‘‘Sotsiaalse kapitali arendamine vahendina noorte kodanikuaktiivsusele Ida-Euroopa riikides (SOCAP)”

Rahvusvaheline Kodanike ja Kodakondsuse Uuring (2009) näitab, et Lääne- ja Ida-Euroopa riikides eksisteerib erinevus kodanike kaasamises ja osavõtmises. Teised uuringud (Coffé, 2009) on näidanud, et endistes Ida-Bloki riikides on madalam osaluse määr. Uuring “Noorte Tuleviku Kodanikuktiivsus Euroopas (..)” (2009) toob välja, et võrreldes uute demokraatiate gruppi kuuluvaid riike omavahel, nähtub, et Ida-Euroopa tudengitel on madalam osalustase tulevikus kui juba toimivates demokraatiates.

Projekti teema peegeldab programmi üldist eesmärki, ‘suurendada Euroopa kodakondsust ning parendada võimalusi kodanike ja demokraatlikuks osaluseks Euroopa tasandil’.

Sotsiaalse kapitali alase teabe levitamine kui kodanikuosaluse vorm, koolitused Euroopa kodanikualgatuse initsiatiivist ning uued võimalused liitumiseks presenteeritakse konverentsidel ja teisel sündmustel.

Kuna sotsiaalset kapitali vaadatakse kui koostööd indiviidide ja gruppide vahel, siis ‘ümarlaudade diskussioonid’ stimuleerivad koostööd, kontsentreerudes programmi riiklikele prioriteetidele aastal 2013:

EL: väärtused, õigused ja võimalused kodanikele;

Kodanike osalus EL-i demokraatlikus elus.

Sotsiaalne kapital on üks esimestest sammudest, ehitamaks ülesse usaldust nende vahel, kes juhivad laiemalt EL-iga seonduvaid kodanikuaktiivsusega seotud tegevusi. Me mõisame, et sotsiaalne kapital on üks peamistest vahenditest, jõustamaks EL-i väärtusi, õigusi ja kodanike võimalusi. Seetõttu on projekti eesmärk viia ellu programm hoolikalt valitud tegevustega, mis aitavad kaasa sotsiaalse kapitali arendamisele ja akumuleerumisele, mis omakorda viib kodanike aktiivsusele demokraatlikus elus. Eriline rõhk on projektis ‘ümarlaudade diskussioonidel’ – need toimuvad nii riiklikes kui rahvusvahelistes kontekstides – ja uutel ja olemasolevatel vormidel/ vahenditel kodanike kaasamisel, mida veel noored hästi ei tea.

On oluline rõhutada noori kui sihtgruppi. Noortele meeldib omada nende enda kogemust, mis jõustab seotust ja teemaga seotud oskuste arendamist. Ettenähtud tegevused Ida-Euroopa riikides pakuvad sihtgrupile võimalusi õppida, end siduda ja lõpuks mõjutada EL-i protsesse läbi diskussioonide, õppimiste, koolituste, töötubade ja ühise töö, mis tipneb väljaandega ‘noortelt noortele’. Osavõtjad saavad võimaluse kogeda liidrirolli, olla aktiivsed ja julgustada teisi sama tegema. Siit ka nende seotus projektitegevustega, mis toetab nende huvisid ning pakub edaspidist sisendit demokraatlikuks seotuseks.

Üleüldine eesmärk on: panustada kodanike osaluse arengusse EL-i riikides, majanduse elavdamisega, tutvustades sotsiaalset kapital ja Euroopa kodanike initsiatiivi noorsootöö valdkonnas.

Peamisteks tegevusvormideks on konverentsid, ümarlaua diskussioonid ja koolitused Lätis, Leedus, Eestis, Poolas ja Rumeenias.