Projekt „Rozwój społecznego kapitału jako narzędzie obywatelskiego uczestnictwa młodzieży w państwach Europy Wschodniej” (SOCAP)

Według Międzynarodowego Studium Społecznego i Obywatelskiego (2009) pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Wschodniej istnieją różnice w społecznym zaangażowaniu i uczestnictwie. Dalsze badania (Coffé, 2009) pokazały, że w państwach byłego bloku wschodniego jest niższy poziom partycypacji. Studium „Przyszłe obywatelskie uczestnictwo młodych w Europie” (2009) wykazuje, że studenci z krajów Europy Wschodniej sądzą, iż w przyszłości będą się mniej angażować społecznie niż porównywalna grupa studentów z państw od dawna demokratycznych.
Temat projektu odzwierciedla ogólny cel programu „Popieranie europejskiego obywatelstwa i poprawa warunków obywatelskiej i demokratycznej partycypacji na poziomie unijnym”.

Konferencje oraz inne projektowe wydarzenia przyczynią się do promocji wiedzy o społecznym kapitale jako formy społecznego zaangażowania, odbędą się również szkolenia dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej i nowych form społecznego zaangażowania.

Uważa się, że społeczny kapitał jest pochodną współpracy jednostek oraz grup. Rozwinie się ona dzięki dyskusjom przy okrągłym stole. Zostaną poruszone takie tematy jak: unijne prawa, wartości, szanse dla obywateli, uczestnictwo obywateli w demokratycznym życiu Unii Europejskiej. Społeczny kapitał to jeden z pierwszych kroków w działaniach budujących zaufanie, , co prowadzi do obywatelskiego zaangażowania na szerszą, europejską skalę. Uważamy, że społeczny kapitał jest jednym z głównych narzędzi promujących europejskie wartości, prawa i szanse dla obywateli. Właśnie dlatego celem projektu jest realizacja programu składającego się z odpowiednio dobranych działań promujących rozwój i wzrost społecznego kapitału. Doprowadzi to do uczestnictwa obywateli w demokratycznym życiu. W projekcie duży nacisk został położony na dyskusje, zarówno krajowe, jak i na poziomie międzynarodowym. W tym celu zostaną wykorzystane różne formy i narzędzia, które są mało znane młodzieży, promujące społeczne zaangażowanie.

Ważne jest wyodrębnienie młodzieży jako grupy docelowej. Młodzi ludzie lubią zbierać własne doświadczenia, angażować się i rozwijać umiejętności związane z wybranym tematem. Realizacja działań w państwach Europy Wschodniej da grupom docelowym możliwość uczenia się, zaangażowania i wreszcie wywierania wpływu na procesy Unii Europejskiej poprzez dyskusje, uczenie się, szkolenia, warsztaty i wspólną pracę. Przyczyni się to do opracowania przewodnika, który zostanie stworzony przez młodych dla młodych. Uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w rolę liderów, być aktywnymi i sprostać wyzwaniu zachęcenia do tego innych. Skutkiem włączenia ich w projektowe działania będzie rozwój ich zainteresowań i zwiększenie zaangażowania w życie demokratyczne.

Cel ogólny: wniesienie wkładu w rozwój społecznego uczestnictwa w państwach Unii Europejskiej poprzez promowanie w sektorze młodzieżowym społecznego kapitału i europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Główne formy działań to konferencje, dyskusje i szkolenia. Odbędą się na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce i Rumunii.